คลังจดหมายเหตุดิจิทัล : NIDA Archives

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 โดยรับโอนงานบางส่วนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายและปรับปรุงการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศ

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันมีเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลและสารสนเทศหลายประเภทจำนวนมาก เช่น เอกสารการก่อตั้งสถาบัน การดำเนินงาน รายงานประจำปี รายงานการประชุม หนังสือราชการ หนังสือ วารสาร ภาพเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น สิ่งพิมพ์ดังกล่าวจัดเก็บกระจายตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หากไม่รวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบอาจสูญหายและยากต่อการศึกษาค้นคว้า

ในปีพุทธศักราช 2556 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มีนโยบายให้จัดตั้งหอจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง เอกสารและวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถาบัน โดยให้สำนักบรรณสารการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในปี 2557 กลุ่มงานจดหมายเหตุ สำนักบรรณสารการพัฒนา ได้พัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Digital Archives) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าความเป็นมา และพัฒนาการของสถาบัน และเพื่ออนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุของสถาบันให้เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่ถาวร